Dar dětskému a novorozeneckému oddělení Pardubické nemocnice

Ivo Popardowski

Kromě zdravotní péče na vysoké odborné úrovni je snahou také vstřícný a přátelský přístup celého nemocničního personálu k dětem a jejich rodičům. Novorozenecké oddělení má označení „Baby friendly", tzn. nemocnice přátelská dětem. Dětské oddělení samotné se řídí Chartou práv dětí v nemocnici. O děti na oddělení se starají i pedagogové mateřské a základní školy při nemocnici, kdy do péče jsou zahrnuty i prvky herní specializace.

Protože jsme se prostřednictvím našeho terénního pracovníka dozvěděli, že dětskému oddělení chybí sportovní i hluboké kočárky na přepravu dětských pacientů mezi jednotlivými odděleními, rozhodl se výbor sdružení TŘEBA TAK o.s. - v čele s předsedou Ivem Popardowským a jeho manželkou Vladimírou Popardowskou - zakoupit hluboký kočárek a věnovat jej jako věcný dar dětskému a novorozeneckému oddělení Pardubické krajské nemocnice

INFORMUJEME NAŠE ČTENÁŘE
Charta práv dětí v nemocnici

Dokument schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzování k aktivní účasti na něm.

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

(Zdroj: www.nemocnice-pardubice.cz)