Pomáhejte s námi

Hlavní formou dosahování cílů sdružení TŘEBA TAK je poskytování obecně prospěšných činností na úseku společenského, kulturního, sportovního, zdravotního, vzdělávacího dění a osvěty, obecně prospěšných akcí, v oblastech ochrany životního prostředí a podpory zdravého životního stylu, zejména: 

 • podpora a organizování činností v oblasti péče o děti a dospělé,
 • podpora a organizování konferencí, vzdělávacích a osvětových služeb a činností pro veřejnost,
 • podpora a organizování společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti,
 • poskytování informačních, osvětových, poradenských, servisních a agenturních služeb,
 • vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • vydávání periodických tiskovin ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
 • organizování činností zaměřených na prevenci kriminality a souvisejících sociálně patologických jevů,
 • organizování a podpora akcí v oblasti prevence bezpečnosti dětí a seniorů  
 • získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských dotací a fondů, nadací, vlastní činností i jiným způsobem, tak, aby organizované projekty byly z hlediska materiálního i personálního zajištění kvalitní a současně nebyly z důvodu finanční náročnosti pro účastníky nedostupné,
 • přerozdělování získaných finančních prostředků a poskytování věcných a finančních darů,
 • účast při jednáních s volenými i správními orgány,
 • soustřeďování a poskytování informací uvnitř i vně sdružení,
 • spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činností v rozsahu vymezeném článkem III. stanov.